Tűzifaprogram a magyar családok részére

A kormány a tűzifával az idei télre még nem rendelkező magyar családok ellátása és a lakossági igények kiszolgálása érdekében tűzifaprogramot indított. A kezdeményezést nem szociális szempontból, hanem az energia veszélyhelyzet megoldása érdekben hirdették meg, melynek keretében az állami erdőgazdaságoknál megtermelt tűzifa egységesen maximált áron vásárolható meg, háztartásonként legfeljebb 10 erdei köbméter mennyiségben.

Az állami erdőgazdaságok elsősorban a saját működési területükön fekvő települések lakosságát szolgálják ki. Az egyes társaságok működési területéhez tartozó települések listája innen tölthető le.

https://kormany.hu/dokumentumtar/az-egyes-erdeszeti-tarsasagok-mukodesi-teruletehez-tartozo-telepulesek-listaja

 

A tűzifaprogram az Agrárminisztérium 2022. szeptember 18-i bejelentése alapján veszi kezdetét az állami erdészeti társaságoknál.

 

A program keretében vásárolható tűzifa mennyisége és fajtái

Háztartásonként maximum 10 erdei köbméter tűzifa vásárolható, de van lehetőség a maximális mennyiségnél kevesebb, illetve részletekben történő vásárlásra is.

A Tűzifaprogramban keménylombos, lágylombos és fenyő tűzifa vásárolható; az egyes állami erdőgazdaságoknál az adott területre jellemző fajösszetétel szerint.

A programban átlagosan 1 méter vagy annak többszöröse szerinti hosszúságú darabokra vágott feldolgozatlan hengeres faanyag vásárolható.

 

A program keretében az állami erdőgazdaságoknál vásárolható hengeres tűzifa egységes, maximált, forgalmi adót is tartalmazó ára tűzifa fajtánként, erdei köbméterenként:

 

Keménylombos: 30 000 Ft/erdei köbméter

Lágylombos: 19 000 Ft/erdei köbméter

Fenyő: 19 000 Ft/erdei köbméter

 

A tűzifa szállításának díját az ár nem tartalmazza, az átvételi pontról a felhasználási helyre, azaz a háztartásokig történő szállításról, illetve a fa feldolgozásáról a vásárlónak kell gondoskodnia.

 

A Tűzifaprogramban történő részvételre jogosultak

 

A program keretében magyar lakcímkártyával rendelkező magánszemélyek vásárolhatnak tűzifát a lakcímkártyájuk bemutatásával. A felhasználási hely az igénylő lakcímét igazoló hatósági igazolványán (lakcímkártyán) feltüntetett, címadatokkal megjelölt hatályos tartózkodási hely, vagy ennek hiányában lakóhely.

Egy háztartásra vonatkozóan összesen legfeljebb 10 erdei köbméter tűzifa vásárolható.

A Tűzifaprogramban a 10 köbméteres mennyiségbe beleszámít az állami erdőgazdaságoknál 2022. május 1. után vásárolt tűzifa mennyisége.

 

A Tűzifaprogramban vásárolt tűzifa árának befizetése, a fa átadása a vásárlóknak

Az értékesítési helyeken történik a fa megrendelése és az egységes, maximált ár befizetése. A program keretében vásárolt tűzifát a vásárlók kizárólag az állami erőgazdaságok által meghatározott helyen és módon vehetik át.

A működési területi lista mutatja meg azt, hogy mely település lakói melyik állami erdőgazdasághoz fordulhatnak, amennyiben élni szeretnének a Tűzifaprogram adta lehetőségekkel.

 

Letölthető listák

Az egyes társaságok működési területéhez tartozó települések listája

Értékesítési (megrendelési, befizetési) helyek országos listája

Átvételi pontok országos listája

M A G YA R K Ö Z L Ö N Y • 2022. évi 152. szám

A Kormány 355/2022. (IX. 19.) Korm. rendelete

az állami erdészeti társaságok általi tűzifa alapanyag lakossági forgalmazásának egyes kérdéseiről

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. § (3) és (4) bekezdésére,

a 6. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról szóló 2022. évi VI. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § E rendelet alkalmazásában

1. állami erdészeti társaság: az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 1. mellékletében felsorolt gazdasági társaság;

2. erdei köbméter: sorokba rendezett, 1 méter hosszú tűzifa alapanyag 1 méter szélességű és 1,7 méter magasságú mennyisége;

3. felhasználási hely: az igénylő lakcímét igazoló hatósági igazolványán feltüntetett, címadatokkal megjelölt hatályos tartózkodási hely vagy ennek hiányában lakóhely;

4. igénylő: a felhasználási helyen élő természetes személy;

5. tűzifa alapanyag: átlagosan 1 méter vagy annak többszöröse szerinti hosszúságú darabokra vágott, feldolgozatlan farönkökből álló hengeres faanyag.

2. § (1) 2023. április 15-ig adott magyarországi felhasználási hely vonatkozásában saját felhasználási célra állami erdészeti társaságtól a (2) bekezdés szerinti kedvezményes egységáron – a (3) és (4) bekezdésben meghatározottak szerint – összesen legfeljebb 10 erdei köbméter mennyiségű tűzifa alapanyag igényelhető az állami erdészeti társaságnál rendelkezésre álló fafaj és készlet függvényében.

(2) A tűzifa alapanyag erdei rakodói átadáson számított erdei köbméterenkénti, általános forgalmi adót is tartalmazó egységára

a) kemény lombos fafajú faanyag esetében 30 000 forint,

b) lágy lombos fafajú faanyag esetében 19 000 forint,

c) fenyő fafajú faanyag esetében 19 000 forint.

(3) Az (1) bekezdés szerinti mennyiségű tűzifa alapanyag adott felhasználási hely vonatkozásában a 2022/2023. évi téli fűtési idényben egyszer vehető igénybe. Adott felhasználási hely vonatkozásában az (1) bekezdés szerinti mennyiséget több igénylő együttesen is megvásárolhatja.

(4) Az (1) bekezdés szerinti mennyiségű tűzifa alapanyag több részletben is megvásárolható.

(5) Az (1) bekezdés szerinti mennyiség megállapítása során figyelembe kell venni az igénylő által 2022. május 1-jét követően az állami erdészeti társaságtól megvásárolt mennyiséget.

3. § (1) A 2. § (3) bekezdése szerinti feltétel ellenőrzése céljából az állami erdészeti társaság a vásárlást követő egy évig jogosult kezelni

a) az igénylő nevét és

b) a felhasználási hely címadatait.

(2) A 2. § (1) bekezdése szerinti jogosultsági feltételek ellenőrzése érdekében az igénylő az állami erdészeti társaság képviselője számára személyazonosságát igazolja, és lakcímét igazoló hatósági igazolványát bemutatja.

4. § (1) A saját felhasználásra, valamint a 10 erdei köbméteres mennyiségre vonatkozó feltételek megsértése esetén az igénylő kötbért köteles fizetni az állami erdészeti társaság részére, amelynek mértéke megegyezik az energiaellátás-biztonság szempontjából stratégiai jelentőségű faalapú nyersanyagok és termékek kivitelével kapcsolatos regisztrációs eljárásról és egyéb intézkedésekről szóló 294/2022. (VIII. 9.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése szerinti – vásárláskori – aktuális piaci érték és a 2. § (2) bekezdése szerinti kedvezményes egységár különbségének kétszeresével a vásárolt mennyiségre megállapítva.

(2) Az igénylő a vásárláskor írásban nyilatkozik a 2. § (1) bekezdése szerinti feltételnek való megfeleléséről, továbbá az (1) bekezdés szerinti jogkövetkezmény tudomásulvételéről.

5. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 6. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

6. § (1) A Kormány e rendelet hatályát a szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról szóló 2022. évi VI. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja.

(2) Ez a rendelet a szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról szóló 2022. évi VI. törvény hatályvesztésekor hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök